CERCUNS ADVOCATS I ECONOMISTES

Abogados matrimonialistas

Rambla Hospital, 7, 08500, Barcelona

(Barcelona)

Abogados matrimonialistas, Abogados penalistas, Abogados


1./ DRET MERCANTIL

Redacció de contractes mercantils

Constitució d’empreses

Ampliació / reducció de capital social

Modificacions estatutàries

Fusions, escissions i dissolucions

Procediments de compra-venda d’empreses

Procediments de concurs de creditors

Impugnació d’acords socials

Reclamació judicial de morosos / impagats

2./ DRET PRIVAT

2a./ FAMÍLIA

Tramitació de separacions parella de fet i divorcis

Modificació de convenis

Procediments de guarda i custòdia

Custodia compartida

Procediments de modificació de mesures ( pensió d’aliments i canvis de custòdia)

Filiacions

Nul•litats canòniques

Execució de sentències per impagament d’aliments

Processos d’incapacitació i nomenament de tutors

2b./ SUCCESSIONS

Redacció i modificació de testaments i actes d’última voluntat

Acceptació d’herència

Reclamació de la legítima

Declaració d’hereus

Processos judicials successoris

3./ DRET PENAL

Denúncies i querelles

Assistència al denunciat o detingut en dependències policials i en els Jutjats

Defensa en tot tipus de procediments penals

Delictes contra persones

Acompanyament i celebració de judicis de faltes

Judicis ràpids

Dret penal econòmic-patrimonial: estafes, aixecaments de béns, delictes societaris, falsedat documental.

LABORAL

Gestió de nòmines

Altes i baixes laborals

Contractes

Altes d’empresa

Confecció de nòmines

Càlcul cotitzacions a la Seguretat Social

Assessorament legal

Conciliacions

Reclamacions a FOGASA

Judicis laborals, tant a nivell d’empresa com del treballador

Reclamacions prèvies i demandes judicials

Assistència judicial en casos d’acomiadaments, sancions, jubilacions i pensions d’invalidesa

Inspeccions de treball

Recursos de suplicació davant del TSJC

Contractes mercantils

Gestió d’expedients de regulació d’ocupació

FISCAL

Empreses / Autònoms

Planificació fiscal

Optimització de costos fiscals

Assessorament i compliment de les obligacions fiscals:

Estudi, confecció i presentació d’impostos :

IVA

IRPF

Impost de Societats

Pagament fraccionat IRPF empresaris i professionals

Pagament fraccionat Impost Societats

Particulars

Declaració de la renda

Impost sobre Patrimoni

COMPTABLE

Empreses

Assessorament comptable i reunions periòdiques amb el client

Comptabilitat per empreses

Tancament comptable de l’exercici

Càlcul d’amortitzacions

Confecció dels llibres oficials de comptabilitat i presentació al Registre Mercantil

Confecció dels Comptes Anuals i dipòsit en el Registre Mercantil

Revisió de la comptabilitat

Anàlisis de l’evolució del balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys de la societat, comparativa amb mesos i/o anys anteriors, anàlisi de les desviacions amb el pressupost inicial.

Informes econòmico -financers

AUDITORIA

Auditoria de comptes

Auditoria de comptes anuals individuals

Auditoria de comptes anuals consolidats

Auditoria d’estats financers amb criteris IFRS

Revisió limitada d’estats financers

Realització tant d’auditories obligatòries com voluntàries.

Auditoria de justificació de subvencions i altres treballs

Auditoria de subvencions del CDTI

Auditoria de declaració anual d’envasos (Ecoembes)

Altres serveis relacionats

Conversió d’estats financers nacionals a IFRS

Consolidació d’estats financers

Preparació i revisió d’informació financera

CONSULTORIA

Optimització negoci de l’empresa

Business plan

Estudis de viabilitat

www.cercuns.com


  CERCUNS ADVOCATS I ECONOMISTES en el mapa de Barcelona

Comparar Presupuestos


¿Necesitas Abogados matrimonialistas en Barcelona?

  1. Rellena el formulario.
  2. Las empresas de Abogados matrimonialistas te contactarán.
  3. Te enviarán presupuestos de Abogados matrimonialistas y tú eliges.


Opiniones sobre CERCUNS ADVOCATS I ECONOMISTES

Soy una empresa
y quiero vender más…

citiservi te ayuda

Empieza hoy a posicionarte como
Abogados matrimonialistas en Barcelona

Otros negocios en Barcelona

Alfredo Miralles Ibáñez

933232146

Arquitectos

Rugs & More International S.L.

934086272

Alfombras

Estel optica S.L.

933117111

Ópticas

Limobebe

932187659

Tiendas de bebés, recién nacidos

Lorenzo ruiz lopez

933130249

Decoracion: instalaciones y obras